Ironman: verdens mest miljøvennlige jernverk

Ironman: verdens mest miljøvennlige jernverk

Posted on 09. Mar, 2010 by in Nyheter

Midt-Norge gir sin fulle støtte til planene om å etablere jernverk på Tjeldbergodden. Jernverket vil gi 100 nye arbeidsplasser og bidra til å redusere de globale utslippene av CO2.

Gassrøret Haltenpipe har ledig kapasitet, ferdigregulerte industriareal er klare til bruk og malmbåtene passerer allerede på kloss hold. Med en investering på rundt fem milliarder kroner ligger alt til rette for at verdens mest miljøvennlige jernverk kan stå klart på Tjeldbergodden i 2013. Det nye jernverket kan gi ytterligere 100 direkte arbeidsplasser.

Svensk-norsk industrisamarbeid

Det er det svenske gruveselskapet LKAB, verdens største produsent av metallpulver, Höganäs, og Statoil som sammen utreder mulighetene for å etablere jernverk på Tjeldbergodden. Statoil sørger for leveranse av naturgass, infrastruktur og erfaring med gassprosessering, LKAB for jernmalmpellets og Höganäs for teknologi.

– Planen er å sende jernmalmpellets fra LKAB i Kiruna med jernbane til Narvik. Derfra skal malmen fraktes med skip til Tjeldbergodden. Der skal vi bruke naturgass fra Heidrun til å lage jernet, som vil bli fraktet videre med båt til stålindustrien i Nord-Europa. Prosjektet har fått navnet Ironman, og målet er å produsere 1,6 millioner tonn direkteredusert jern per år, forklarer senior visepresident i Höganäs og prosjektleder for Ironman, Ulf Holmqvist.

Ren drift

– Det unike med dette verket, er at prosessen med å utvinne jern er basert på gass, noe som er langt mer miljøvennlig enn tradisjonell kullbasert masovn, fortsetter han. – De europeiske stålverkene som benytter DRI/HBI i sin produksjon er svært positive til at det etableres et slikt jernverk på Tjeldbergodden, forklarer han. De ønsker seg en stabil produsent med lokalisering i Europa, i stedet for å måtte stole på leveranser fra land med en ustabil politisk situasjon og usikre leveranseforhold. – Ved å bruke gass vil CO2-utslippene reduseres til en tredjedel. I tillegg er det mulig å fange karbondioksidet ved denne prosessen. I et globalt perspektiv vil jernverket altså gi store reduksjoner i utslipp av klimagasser. I tillegg ligger forholdene godt til rette for deponering av CO2 fra Tjeldbergodden. Håndteringen av CO2 er under løpende vurdering, og her håper vi at den norske stat kan bidra.

SINTEF ser mulighetene for å danne industrifellesskap

SINTEF, Nordens største uavhengige forskningsmiljø, er også positive til et jernverk basert på gass som energikilde. – Naturgass og jernmalm er et glimrende utgangspunkt for bærekraftige industrietableringer, mener professor Leiv Kolbeinsen ved NTNU. – Med gassbaserte industriklynger rundt et jernverk, kan Norge skape verdier av gass som ligger for langt fra energi- markedene til å fraktes dit i rør. Med rett sammensetting av industriklyngene kan nesten alle avgasser resirkuleres, og CO2 kan altså håndteres og lagres effektivt. Ved

SINTEF mener vi at lignende vurderinger kan gjøres også andre steder langs kysten. Feltene i Norskehavet, utenfor Lofoten- Vesterålen og i Barentshavet antas å ha interessante gassforekomster for slik bruk. Myndighetene kan bidra ved å tilrettelegge rammebetingelsene slik at en ny industriell æra skal få utvikle seg med spennende arbeidsplasser i landsdeler som ønsker attraktive sysselsettingstilbud. LO støtter planleggingen Planene om et jernverk på Tjeldbergodden støtter også opp om LOs mål om bygging av norsk industri basert på naturgass. I handlingsplanen til LO for inneværende kongressperiode heter det at ilandføring av olje og naturgass til det norske fastlandet kan danne grunnlaget for omfattende og lønnsom foredlingsindustri og et stort antall nye arbeidsplasser. LOs mål er å ta i bruk minst 10 prosent av naturgassen hjemme innenfor industrielt og privat forbruk. Jernverk i 2014? I skrivende stund er Ironman et forprosjekt som er beregnet å være avsluttet tidlig i 2010.

– Dersom de tre selskapene konkluderer med at driften blir lønnsom, kan en beslutning om eventuell bygging tas samme år. Da kan verket være ferdig bygd i 2013 og settes i produksjon året etter. Forutsetningen er at det ferdige produktet kan konkurrere i pris på det åpne markedet. – Vi ønsker et jernverk velkommen, og håper at det kan bli det neste viktige leddet i en større kjede av industrietableringer hvor man kan utnytte synergieffektene som ligger i at flere ulike bedrifter samlokaliseres og drar nytte av hverandre, sier ordfører i Aure kommune, Ingunn Golmen. – Vi tror også at felles løsninger for CO2-håndtering kan bli et stort fortrinn for Tjeldbergodden. Det vi står overfor er rett og slett en sjanse til å produsere etterspurte materialer, kjemiske og petrokjemiske produkter, med høyeffektiv energibruk og tilnærmet nullutslipp av CO2 og andre avgasser. Den sjansen bør vi ikke la gå i fra oss.

Tags: , , , ,

Leave a Reply