Nærhet til Norges beste forskningsmiljø

Nærhet til Norges beste forskningsmiljø

Posted on 09. Mar, 2010 by in Nyheter

Tjeldbergodden ligger nær NTNU, SINTEF og Gassteknisk Senter, det største forsknings- og utdanningsmiljøet i Norge innen naturgass. Aktører som vil etablere seg på Tjeldbergodden har derfor tilgang på kompetanse og teknologi i verdensklasse.

Gassteknisk Senter er en samarbeidsarena mellom NTNU og SINTEF og er en paraplyorganisasjon over all gassteknisk forskning ved institusjonene. Til sammen er ca. 200 SINTEF- forskere, 75 NTNU – professorer og 200 doktorgrad og post. doc – forskere med gassteknologi som arbeidsfelt tilknyttet senteret. Med kunnskap i verdensklasse når det gjelder naturgass, CO2 fangst og lagring og hydrogen, utgjør senteret en enorm kompetansebase for industrien og samfunnet for øvrig. Forskningen og kunnskapen omfatter hele spekteret fra utvinning, transport og foredling til industribygging og miljøvennlig utnyttelse av naturgassen. Maria Barrio er direktør ved senteret.

Hvorfor har satsingen på industriell videreforedling av naturgass i Norge vært så begrenset?

– Det er flere grunner. For det første mangler vi landbasert gassinfrastruktur, og denne er dyr å etablere. For det andre har gassprisene vært høye og de industrielle aktørene få. Mangel på politisk vilje til å satse på denne type industri er også et argument som ofte trekkes fram. Industriell utnyttelse av gass krever store investeringer og innebærer høy økonomisk risiko, og for å gjøre det mer attraktivt å etablere seg må alle disse faktorene håndteres på en god måte. Politisk er det nå større vilje når det gjelder å legge til rette for industriell bruk av naturgass.

Hva kan Gassteknisk Senter bidra med for å hjelpe aktører som vil etablere seg?

– Vi kan bidra på flere måter. Vi kan lage et estimat på prosjekters lønnsomhet. Vi kan undersøke potensielle ringvirkninger og effekter, blant annet synergieffekter med integrasjon av metallurgiske prosesser med mineraler som finnes i nærheten. Vi kan også finne ut hvordan prosesser kan optimaliseres slik at de blir mindre energikrevende og identifisere muligheter for varmeintegrasjon. En teknisk evaluering ved simulering og småskalaeksperimenter er også mulig. Ved Gassteknisk Senter kan vi også analysere de samfunnsøkonomiske aspektene.

Hva er fordelene med å etablere seg på Tjeldbergodden?

– På Tjeldbergodden har man stor kunnskap, kompetanse og erfaring med å drive anlegg. Infrastrukturen er også på plass. At kunnskap og infrastruktur allerede er etablert gir et gunstig utgangspunkt for god økonomi. Mulighetene for prosessintegrasjon er gode, og dette øker potensialet for energieffektivisering. Når flere industribedrifter ligger tett er det dessuten rimeligere og lettere å implementere miljøtiltak enn når bedrifter ligger isolert.

Mange er negative til industri basert på naturgass på grunn av CO2 utslippene. Hva er Gassteknisk Senters holdning til dette?

– Det finnes flere strategier som kan bidra til å løse CO2- problematikken knyttet til gass. En ting som er svært viktig å forstå når det gjelder gass, er at den kan erstatte andre og mer miljøskadelige energikilder. Gass inneholder mindre karbon enn f. eks kull eller olje, dermed blir det vesentlig mindre CO2-utslipp ved å brenne gass enn ved å brenne kull eller olje. Mens gasskraftverk i andre land blir sett på som et miljøforbedrende tiltak, tenker vi ikke slik i Norge, fordi vår kraftproduksjon for det meste har kommet fra fornybar vannkraft. I det globale bildet er imidlertid gass som en erstatter for kull og olje i seg selv en viktig klimaløsning. En annen strategi som vil redusere klimagassutslipp, er å fange og lagre CO2. Norge har stor potensiell lagringsplass for CO2, dessuten ligger vi helt i front når det gjelder teknologiutvikling på dette området. For det tredje kan vi satse på energieffektive industriklynger. Ved å samkjøre gassbasert industri kan vi oppnå en mer effektiv energibruk gjennom prosessering og maksimal råvareutnyttelse. Alle disse strategiene kan kombineres og bidra til å løse  klimaproblemet.

Noen kritiserer fangst og lagring av CO2, fordi det tar oppmerksomheten vekk fra satsing på fornybar energi?

– Per i dag produseres ikke nok fornybar kraft til å dekke verdens behov for energi. Olje og gass vil derfor fortsette å være viktige forsyningskilder globalt i mange tiår framover. Vi må fortsette å utvikle fornybare energiløsninger, og samtidig satse parallelt på miljøvennlig gassteknologi. I SINTEF og NTNU jobber vi f. eks med å finne ut hvordan man kan redusere kostnadene ved CO2- fangst.

Vi forsker på hvordan vi kan optimalisere prosesser slik at de blir mindre energikrevende ved hjelp av simulering og småskalaeksperimenter. Det vi nå trenger er å kunne demonstrere dette i større skala, siden erfaring fra store pilotanlegg er viktig for å kunne validere teknologi og få kunnskap om hvordan prosessene fungerer i praksis. For å få dette til er vi avhengig av innsatsvilje og midler fra alle aktører, bade innen industri og det offentlige.

Tags: , , ,

Leave a Reply