Norsk industri er en del av framtidens klimaløsninger

Norsk industri er en del av framtidens klimaløsninger

Posted on 09. Mar, 2010 by in Nyheter

Industrien har en kjempemulighet. Fra å være et av hovedproblemene i miljøkampen kan den bli en del av løsningen. Det mener Frederic Hauge og Bellona. Med ren produksjonsteknologi, gode rammevilkår og fangst og lagring av CO2 kan vi produsere råvarer verden trenger, med lavere utslipp enn i andre land.

– Norsk industri er en del av framtidens klimaløsninger, sier leder i Bellona Frederic Hauge. I Norges helhetlige klimaplan krever Bellona et nasjonalt industriløft for å mote klimakrisen, samtidig som fremtidsrettede arbeidsplasser ivaretas. – Norske prosessindustribedrifter har i utgangspunktet lavere karbonintensitet, altså lavere utslipp per produsert enhet enn konkurrenter i andre land. Å produsere varer her kan altså føre til mindre utslipp enn om varene produseres i land med høyere utslipp per enhet. Ved å i tillegg satse på å utvikle renere produksjonsteknologier og legge til rette for en utslippsfri industrivekst, kan norsk industri være en del av klimaløsningene, mener Frederic Hauge.

– Mange norske industribedrifter er en del av klimaløsningene, fordi varene de produserer brukes til fornybar energi. Solcellefabrikkene til REC og Elkem er åpenbare eksempler, men like viktig er det at man er i stand til å lage råvarer verden trenger med lave utslipp. IEA har beregnet at forbruket av varer som stållegeringer og gjødsel må øke for at togradersmålet skal nås. Hvis Norge kan øke produksjonen av disse varene, samtidig som vi utvikler og tar i bruk løsninger som kutter utslipp, blir industrien soleklart en del av løsningen. Når det gjelder gass er dette en fossil energibærer, og bruk av gass til energiformål i Norge vil gi økte utslipp. Men visse typer industriell bruk av gass, for eksempel til jernverk, slik som Statoil, Höganäs og LKAB har planer om på Tjeldbergodden, kan være riktig, under forutsetning av at det etableres med fangst og lagring av CO2.

Tjeldbergodden er en selvfølgelig kandidat for CO2-rensing

For å få en renere industri foreslår Bellona å opprette et fond på 10 milliarder kroner til teknologiprosjekter. De foreslår også at industrien selv må forplikte seg til 20 prosent energieffektivisering, samt å kutte utslipp med 20-30 prosent innen 2020. For å få til slike utslippskutt foreslår Bellona å opprette fem nasjonale sentre for CO2-rensing, også fra industri. – Norge ligger langt framme på CO2-lagring. Det kan legge grunnlaget for at utslippsintensiv industri lokaliseres i Norge, i klynger som gir mulighet for effektiv, storskala CO2-håndtering. Dersom gassfelt i Norskehavet med høyt CO2-innhold skal utvikles, må det uansett etableres fangst og lagring, og i så fall vil det være galskap å ikke benytte anledningen til knytte denne til annen industri. Det er naturlig å legge dette til Møre og Romsdal, og Tjeldbergodden er selvfølgelig en kandidat, mener Frederic.

Norge må få samme rammebetingelser som EU

Bellona er også opptatt av at industrien skal få forutsigbare rammebetingelser.
– Skal vi få industrien til å investere milliarder av kroner i utslippsreduserende tiltak og nye fabrikker, må de ha tillit til at rammebetingelsene i Norge er forutsigbare og konkurransedyktige. Rammebetingelsene må ikke være nøyaktig lik EU sine, men når EU har etablert et kvotesystem som vi er en del av, gir det ikke mening at Norge skal ha særordninger som gir den mest klimaeffektive delen av europeisk industri dårligere vilkår enn de som forurenser mer. Vi skal gå lengre enn EU, men det må skje med tilleggsvirkemidler, som avtaler, teknologisamarbeid mellom bedrifter og myndigheter, og tøffe, men forutsigbare krav til industrien. Etterlyser politikere med mot – Vi har alle de løsningene vi trenger for å komme i gang med globale utslippskutt. Det eneste vi mangler er lederskapet som tør å stake ut en ny kurs. De endringene vi trenger de neste tiårene er ikke større enn endringene samfunnet har vært gjennom de forrige tiårene. Det er lettere å gå fra bensinbil til elbil, enn å gå fra hest og kjerre til bensinbil. Men det skjer ikke av seg selv. Istedet for å bare trykke på gassen, må vi samtidig vri på rattet. Det kan bare politikere og ledere gjøre.

Tags: , , ,

Leave a Reply