Om Tjeldbergodden

Et midtnorsk industrieventyr

Da Stortinget 4. februar 1992 vedtok at naturgassen fra Heidrun-feltet skulle
ilandføres til Tjeldbergodden og benyttes til storskala produksjon av metanol,
la det grunnlaget for en ny tid i industriell sammenheng i Midt-Norge.

Med etableringen ble for første
gang norsk naturgass ilandført til Norge for videreforedling og verdiskaping. Siden oppstart i 1997  har Tjeldbergodden vært utgangspunktet for en storstilt industrivirksomhet og gitt betydelige økonomiske ringvirkninger til lokalt  og regionalt næringsliv. Det er ca 130 ansatte ved fabrikkene, mens lokal leverandørindustri (knoppskyting fra bla bedrifter i Orkdal) sysselsetter ca. 100 personer. For Aure og nabokommunen Hemne gir Tjeldbergodden viktige arbeidsplasser og skattekroner. Mange har slått seg ned i Aure kommune, og ca halvparten har også valgt å bo i Hemne.

Dagens industrimiljø på Tjeldbergodden består av Europas største metanolfabrikk, med tilhørende rørtransportsystem, mottaksanlegg for gassen fra Heidrunfeltet og en luftgassfabrikk. I tilknytning til dette er det bygget et LNG-anlegg  og et distribusjonsanlegg for utnyttelse av spillvarme til marin produksjon, med
tilhørende industriområde kalt Tjeldbergodden Biopark.

Beliggenhet

Tjeldbergodden ligger ved Trondheimsleia midt i Midt-Norge, i
Aure kommune i Møre og Romsdal. Nabokommunene i nord er Hemne og Hitra i Sør-Trøndelag,
og Smøla og Kristiansund kommmuner i sør på Nordmøre. Den sjønære beliggenheten med sammenhengende strandlinje gjør transport av råstoff inn og produkter ut enkel.

Regionens innsats for ilandføring av naturgass til Tjeldbergodden og arbeidet for å skape økt gassbasert aktivitet er basert på
et tett samarbeid mellom kommunene. Dette er i seg selv
banebrytende, i og med at kommunene ligger på hver sin side av fylkesgrensen
mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Nærhet til Norges beste forskningsmiljø

Tjeldbergodden ligger nær  Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)   og SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Aktørene på Tjeldberodden har derfor tilgang på kompetanse og teknologi i verdensklasse. Statoil har samarbeidet nært med SINTEF og NTNU helt siden oppstart i 1997.