Klima / Miljø

Klima / Miljø

Anleggene på Tjeldbergodden er basert på den beste tilgjengelige teknologien i verden med minst mulig utslipp av CO2 per tonn metanol. Å produsere et produkt på Tjeldbergodden kan derfor i et globalt perspektiv føre til mindre, eller i verste fall like store utslipp som om produktet ble produsert i deler av verden som ikke har tilgang på vår teknologi.

Det er lagt vekt på å finne løsninger som gir størst mulig miljøgevinst på alle områder. I produksjonen blir overskuddsvarme dels benyttet til oppvarming andre steder i prosessen, og dels til å produsere energi. Gjenbruk av vann fra prosessen er unik og fører til redusert energibehov, redusert behov for vannbehandling og mindre bruk av kjemikalier. Ved å ta inn kjølevann med stabil temperatur fra dypet i Trondheimsleia kan mer av prosessvarmen utnyttes før sluttkjøling. Man unngår også algevekst i systemet, og har ikke behov for klorrensing. Gasstrykket i røret fra Heidrun utnyttes for å redusere behovet for energikrevende kompresjon i metanolfremstillingen. Et biologisk renseanlegg renser effektivt eventuelle metanolrester og andre organiske avfallsprodukter, og omdanner dem til miljøvennlige faste stoffer.

Før anlegget på Tjeldbergodden kom i drift ble det utført omfattende miljøkartlegging av området rundt Tjeldbergodden. Dette har vi fortsatt med. Vi gjør undersøkelser på alt fra blåskjell, havbunn, strand, nedbør, luft og ryper, og tar målinger og fører status. Alle undersøkelsene som er gjennomført viser at anleggene på Tjeldbergodden ikke har påvirket uteområdet vårt. De grundige vurderingene som ble gjort i forkant av utbyggingen har altså vist seg å holde mål.

Om Naturgass

Sammenlignet med andre fossile energikilder er naturgass å foretrekke fra et miljømessig synspunkt, siden den gir mindre utslipp til luft per energienhet enn f. eks. olje og kull. Naturgass benyttes gjerne i energi-og varmekrevende industri, tørkeprosesser, og i transportsektoren. I husstander kan naturgass benyttes til oppvarmingsformål og til matlaging. Naturgass er også brukt som råstoff i industrien, f. eks. ved framstilling av metanol, hydrogen, lett diesel og bioprotein.